ဒေါက်တာမြင့်ဦး(GP) မှ ကာလသားရောဂါ(ဆစ်ဖလစ်) အကြောင်းပြောကြားခြင်း