ဒေါက်တာမြင့်ဦး(GP) မှ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ (ခေါ်) STI(Sexually Transmitted Infections) အကြောင်းပြောကြားခြင်း