• 09-323 64919, 09-313 11304
  • ေရႊလမင္းေဆး႐ံု (လမ္းမေတာ္)၊ အမွတ္ 15 /19 ၊ 6 လႊာ၊ ေဇာ္ဂ်ီလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။