• 09-8631143
  • အမှတ် 3၊ တန်းမြင့်ကျောင်းလမ်း၊ အင်းစိန်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-640 702, 09-502 1347, 09-319 28534
  • အမှတ် 4 ၊ တိုက် A ၊ လှိုင်မြစ်လမ်း(အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ရှေ့ )၊ အင်းစိန်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။, Yangon, Myanmar
  • 01-643691, 01-640340, 01-640262, 01-640259
  • အမှတ် 33၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-641028
  • အမှတ် 8၊ တန်းမြင့်ကျောင်းလမ်း၊ တောင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။