• 01-526901, 09-73039591
  • အမွတ္ 15၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 09-420082161
  • ဓမၼိက၀တီလမ္း၊ အမွတ္ 53၊ ပထမထပ္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။