msi

MSI Reproductive Choices

သာကေတမာရီစတုပ်ဆေးခန်း

  • 09-450061763, 09250729281
  • အမှတ်(၇၂၉/ခ)၊ဇင်္ဂမလမ်း၊၁/ထူပါရုံရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်။
msi

MSI Reproductive Choices

သန်လျင်မာရီစတုပ်ဆေးခန်း

  • 09-250735636
  • အမှတ်(၂၂)၊ အောင်မင်္ဂလာ(၂)လမ်း၊ မြို့မမြောက်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။