• +9518550684, +958550685, +958550686, +958550687
  • အမှတ် 90၊ သစ္စာလမ်းမကြီး၊ ကံဘဲ့၊ သစ္စာလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 09-73080832, 09-73209398
  • အမှတ် 8/A၊ သစ္စာလမ်း၊ သံလမ်းမှတ်တိုင်အနီး၊ 13 ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။