• +951 656172, +951 656173, +951 656174, +951 656175
  • အမှတ် 137-D၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 09-8628343
  • အခန်း 8၊ သိင်္ဂီလမ်းနှင့်မေဓာဝီလမ်းထောင့်၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းဆိုင်ခန်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။, အမှတ် 255၊ ခေမာသီလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • +9519699855
  • အမှတ် 485/B၊ ခေမာသီလမ်း၊ ခ-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-692138
  • အမှတ် 210၊ ဥဇ္ဇာနာလမ်း၊ ဥဇ္ဇာနာ 1 လမ်းထောင့်၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-667664, 09-5009230
  • အမှတ် 1007၊ အခန်း 3၊ MCWA၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ 2 ရပ်ကွက်၊ မိခင်နှင့်ကလေးတိုက်ခန်း၊ မြောက်ဥက္ကလာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။