• 01-559364, 01-1220131
  • အမှတ် 69၊ အခန်း 905၊ 9-လွှာ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းထောင့်၊ ယုဇနတာဝါ၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 09-5168300, 09-5038921
  • အမှတ် 193၊ ဒုတိယထပ်၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 09-49321150, 09-73211347
  • အမှတ် 160၊ ပထမထပ်၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။