• 01-643691, 01-640340, 01-640262, 01-640259
  • အမှတ် 33၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။