• 01-216954, 09-73162506
  • အမွတ္ 34၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း(ေအာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • No.101, King Tower, Hnin Si Gone Street (Near Central Women Hospital),Ahlone Township, No.25, Shwe Taung Dan Street, Lanmadaw
  • 01-224955, 01-216013
  • အမွတ္ 162/164၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ 15 လမ္း ႏွင့္ 16 လမ္းၾကား၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 01-220140, 01-2300247
  • အခန္း - A/101၊ ပထမထပ္၊ MAC တာ၀ါ 2 ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 01-225787, 01-225980
  • အမွတ္ 760၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ 15-လမ္းထိပ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။