• 09-256332722, 09-43028924
  • အမွတ္ 9/11 ၊ ေဇယ်၀တီလမ္း၊ ဗဟိုလမ္း၊ ေျမညီထပ္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။