• +95 1 559594, +95 1 559012
  • အမှတ် 238/239၊ ယမုံနာလမ်း၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-553369
  • အမှတ် 55/B၊ ယမုံနာအိမ်ယာ၊ သဘောၤကျင်းလမ်း၊ ယမုံနာ 2 ရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-556062, 09-421085211
  • အမှတ် 285၊ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ ဗမာအေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။