• 01-8010661, 09-5084572
 • အမှတ် 1094၊ စက်မှုလယ်ယာလမ်း၊ 45 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 09-799 992342, 09-799 992343, 09-730 64514
 • အမှတ် 10/B၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ 41 တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 09-73064514, 09-799992342
 • အမှတ် 10/B၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ တော်ဝင်အိမ်ယာရှေ့၊ မြောက်ဒဂုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 09-73028787
 • အမှတ် 595၊ မန္တလေးလမ်း၊ 36 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-584 110, 01-584 054, 01-801 0478, 01-580 084, 09-730 41212
 • ဆေးခန်း - အမှတ် 640၊ ပင်လုံလမ်းမကြီး၊ 36 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။, ဆေးရုံ - အမှတ် 634 / 635၊ ခါတော်မီလမ်း၊ 36 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • +9518010479, 09-250178136
 • ဆေးခန်း - အမှတ် 640၊ ပင်လုံလမ်းမကြီး၊ 36 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။, ဆေးရုံ - အမှတ် 634 / 635၊ ခါတော်မီလမ်း၊ 36 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-580563
 • တိုက် 1၊ အခန်း H-1၊ မဟာမြိုင်အိမ်ရာ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။