• +95523 568
  • အမှတ် 30၊ အောင်မြေသာစည် 1 လမ်း၊ 1 ရပ်ကွက်၊ (လှည်းတန်း- ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်)၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-500100, 01-505200, 01-536500
  • အမှတ် 615/E၊ မာလာလမ်းသွယ်၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။