• 01-212 890, 01-212 886, 01-212 887, 01-212 889, 01-229 746
  • အမှတ် 335၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံလမ်းနှင့်အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမီးပွိုင့်အနီး၊ အလုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။