• +9518550684, +958550685, +958550686, +958550687
  • အမှတ် 90၊ သစ္စာလမ်းမကြီး၊ ကံဘဲ့၊ သစ္စာလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။