• +951 656172, +951 656173, +951 656174, +951 656175
  • အမှတ် 137-D၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • +9519699855
  • အမှတ် 485/B၊ ခေမာသီလမ်း၊ ခ-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။