• +95 1 559594, +95 1 559012
  • အမှတ် 238/239၊ ယမုံနာလမ်း၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။