• 09-799 992342, 09-799 992343, 09-730 64514
  • အမှတ် 10/B၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ 41 တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-584 110, 01-584 054, 01-801 0478, 01-580 084, 09-730 41212
  • ဆေးခန်း - အမှတ် 640၊ ပင်လုံလမ်းမကြီး၊ 36 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။, ဆေးရုံ - အမှတ် 634 / 635၊ ခါတော်မီလမ်း၊ 36 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • +9518010479, 09-250178136
  • ဆေးခန်း - အမှတ် 640၊ ပင်လုံလမ်းမကြီး၊ 36 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။, ဆေးရုံ - အမှတ် 634 / 635၊ ခါတော်မီလမ်း၊ 36 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။