• 01-557956, 01-541306
  • အမှတ် 30၊ နတ်မောက်လမ်း၊ နတ်မောက်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။