• 01-707803, 01-503975
 • အခန်း 001၊ ဘုရင့်နောင်တာဝါ၊ 2/A၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ 14 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 09-73024609
 • တိုက် F/S/16၊ ရွှေစံပယ်ရိပ်မွန်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-513392, 01-502843
 • အခန်း 002၊ တိုက် 3၊ ကွမ်းခြံ 2 လမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊ 4 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 09-5412376, 01-534316
 • အမှတ် 40/B၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ စံရိပ်ငြိမ် 2 လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-512740
 • အခန်း 006၊ တိုက် 1၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ အောင်မြေသာစည်အိမ်ယာ၊ 1 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • အမှတ် 69၊ လှည်းတန်း 7 လမ်း၊ 8 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-515061
 • အမှတ် 2၊ တိုက် 1၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ အောင်မြေသာစည်အိမ်ယာ၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 09-5199261, 09-450033323
 • အခန်း 003၊ တိုက် 1၊ ကွမ်းခြံ 6 လမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊ 4 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-536355, 09-73241356
 • တိုက် -D၊ အခန်း -6၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ရွှေစံပါယ်ရိပ်မွန်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-539174
 • အခန်း 009၊ တိုက် 8၊ အောင်ချမ်းသာ 3 လမ်း၊ အနောက်အောင်မြေသာစည်အိမ်ယာ၊ 1 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-534222
 • အမှတ် 35၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ လှည်းတန်းဈေးရှေ့၊ 8 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။