• 09-5125806
  • အမှတ် 223၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း (လယ်)၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းကြား၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 09-5153825
  • အမှတ် 182/202၊ အခန်း 1၊ 34 လမ်း (အထက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 09-30031
  • အမှတ် 249၊ မြေညီထပ်၊ 40 လမ်း (အပေါ်)၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။