• 01-519523
  • အခန္း 004/005၊ တိုက္ 3၊ လႈိင္ရတနာအိမ္ယာ၊ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္း၊ 9 ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • အခန္း 002/003/004၊ တိုက္ 1၊ ေရႊ၀ါၿမိဳင္အိမ္ရာ၊ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 01-534074, 01-2305012
  • အမွတ္ 83/84၊ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္း၊ သုခကားမွတ္တိုင္အနီး၊ 9 ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။