• 09-517 08629, 09-264 588828, 09-264 588829
  • အမွတ္ 176/178၊ ၀ါးတန္းလမ္း (အထက္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 01-216685
  • အမွတ္ 73/79၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (ပ)ထပ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 01-225787, 01-225980
  • အမွတ္ 760၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ 15-လမ္းထိပ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။