• 01-389 263, 09-420 099825
  • အမှတ် 369၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ အထက်ဘလောက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01- 384 229
  • အမှတ် (350/352)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-245351/01-253986/01-382033
  • အမှတ် 340 ၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။, အမှတ် 258၊ အနော်ရထာလမ်း၊ 29 လမ်းနှင့် ရွှေဘုံသာလမ်းကြား၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။