• 01-8010661, 09-5084572
  • အမှတ် 1094၊ စက်မှုလယ်ယာလမ်း၊ 45 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 09-73064514, 09-799992342
  • အမှတ် 10/B၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ တော်ဝင်အိမ်ယာရှေ့၊ မြောက်ဒဂုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 09-73028787
  • အမှတ် 595၊ မန္တလေးလမ်း၊ 36 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-580563
  • တိုက် 1၊ အခန်း H-1၊ မဟာမြိုင်အိမ်ရာ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။