• 09-73003986
 • အမှတ် 62၊ ဦးဖိုးထူးလမ်း၊ အနောက်သာဓုရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-525141, 01-517107
 • အမှတ် 70/B၊ အုန်းပင်လမ်း၊ ဈေးကြီး(အရှေ့) ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-220367
 • အမှတ် 48၊ တော်ဝင်လမ်း၊ ဘောဂရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-931 7121, 01-539 660, 09-259 267451
 • အမှတ် 14၊ ပိတောက်ပင်လမ်း၊ ညဈေးမှတ်တိုင်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 09-255939325, 09-255939316
 • အခန်း A၊ မြေညီထပ်၊ ကမ်းသာယာပလာဇာ၊ ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 09-73037002, 09-73111790
 • အမှတ် 44၊ ဘောဂလမ်း၊ ဘောဂရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-5396064, 09-8616243
 • အမှတ် 21/A၊ ကွမ်းရွဲတန်းလမ်း၊ ဈေးကြီး(အနောက်)၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-523378
 • အမှတ် 39၊ မြေညီထပ်၊ ဈေးကြီး (အနောက်) ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 09-300 09289, 09-972 715965
 • အမှတ် 1၊ ဦးလူမောင်လမ်း(အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းနှင့် ဦးလူမောင်လမ်းထောင့်)၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။