U Kyaw Myaine/ Kaung Mon Tha Pharmacy

  • 095092827, 200031
  • Sa.466~467, Mingalar Market