Nyein Aryu Thar Pharmacy

  • 527652, 09-5190137
  • No.445, Kannar Street, Thayet-taw