နှလုံးနှင့်ဆီးရောဂါ အထူးကုဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-250 786, 01-377 681
  • အမှတ် 125/A၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း(ထက်)၊ လသာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။