ၿဖိဳး ေဆးခန္း

1 Mins read

  • 01-559787
  • အမွတ္ 23၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ မာန္ေျပ 3 ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။