ျမတ္ေသာ္တာ ေဆးခန္း

1 Mins read

  • 09-5113083
  • အခန္း 3/4၊ တိုက္ 81/B၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ န၀ေဒးဆုိင္ခန္းအိမ္ယာ၊ B ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။