ျမတ္ေမတၱာ အထူးကုေဆးခန္း

  • 01-224738, 01-225692
  • အမွတ္ 59၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း(လယ္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။