ျမတ္သုခ အခမဲ့ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း

  • 01-553461
  • ႐ႈခင္းသာလမ္းေထာင့္၊ ရတနာပံု 2 လမ္း၊ 9 ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။