ျမတ္ထူးသာ ေဆးခန္း

1 Mins read

  • 09-73006881, 09-31111169
  • အမွတ္ 505/A၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ 20 ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။