ပြည့်စုံ အထူးကုဆေးခန်း

  • 01-200104, 09-73072478
  • အမှတ် 16၊ 140 လမ်း၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။