ပြည့်စုံအောင် ဆေးခန်း

  • 01-526 980
  • အမှတ် 9၊ အောင်တော်မူလမ်း (ဂမုန်းပွင့်ဘေးလမ်း)၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။