ေအးရိပ္သာ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးခန္း

1 Mins read

  • 01-517516, 09-5165585
  • အမွတ္ 56၊ အုန္းပင္လမ္း၊ အေရွ႕ေစ်းႀကီးရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။