အေးရိပ်သာ အထူးကုဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-245351/01-253986/01-382033
  • အမှတ် 340 ၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။, အမှတ် 258၊ အနော်ရထာလမ်း၊ 29 လမ်းနှင့် ရွှေဘုံသာလမ်းကြား၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။