အောင် ဆေးခန်း

1 Mins read

အောင် ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-534222
  • အမှတ် 35၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ လှည်းတန်းဈေးရှေ့၊ 8 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။