အောင်ရတနာ ဆေးရုံ (သီရိဂုဏ်ဆေးရုံ)

  • 01-855 1355
  • အမှတ် 5/24၊ သီရိဂုဏ်အိမ်ယာ၊ ဝေဇယန္တာလမ်းမ၊ 16/2 ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။