ရွှေနဒီ အထူးကုဆေးခန်း

  • 01-386851, 01-376156
  • အမှတ် 333၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။