မေတ္တာ ဆေးရုံ

  • 01-579023, 01-563027
  • အမှတ် 686၊ မေတ္တာလမ်း၊ 12 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။