မေတ္တာ ဆေးခန်းး

  • 09-73028787
  • အမှတ် 595၊ မန္တလေးလမ်း၊ 36 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။