ဆေးပဒေသာ ဆေးခန်း

  • အမှတ် 69၊ လှည်းတန်း 7 လမ်း၊ 8 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။