စေဋာ အထူးကုဆေးခန်း

  • 01- 640 288, 09-974 053654
  • အမှတ် 7 ၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ အင်းစိန်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။