ကျော် ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-513392, 01-502843
  • အခန်း 002၊ တိုက် 3၊ ကွမ်းခြံ 2 လမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊ 4 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။