ကျောက်တံတားသမဝါယမ မျက်စိစမ်းသပ်ခန်းနှင့် မျက်မှန်ဆိုင်

1 Mins read

  • 01-378547, 09-50003836
  • အမှတ် 274၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။