ကောင်းထက် ဆေးခန်း

  • 01-218281, 01-214727
  • အမှတ် 52၊ သစ်တောလမ်း၊ စောရန်ပိုင်(တောင်)ရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။